درباره جامعه مهندسان شهرساز ایران

تشکیل جامعه مهندسان شهرساز در تاریخ 1376/5/18 نقطه عطفی در جریان شهرسازی ایران است. سرانجام پس از یک نسل شهرسازی در کشور، جامعه به همت عده ای از شهرسازان پیشکسوت و بر اساس نیاز های واقعی حرفه شهرسازی شکل گرفت. این نیازها در دو هدف اصلی تجلی یافته است : یکی نیاز به استقلال حرفه‌ی شهرسازی از حرفه های همجوار؛ و دیگری مشارکت مستقیم در امر شهرسازی کشور. تحقق این اهداف مسلماً به کسب جایگاه واقعی شهرسازان در جریان شهرسازی کشور منجر خواهد شد. این دو نیاز پایه های اساسی اهداف جامعه شهرسازان را پی ریزی نموده است