نحوه تشکیل دفتر نمایندگی

 به منظور تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان شهرساز کشور و در جهت تحقق اهداف جامعه مهندسان شهرساز در خصوص تبیین و تحکیم جایگاه شهرسازی در توسعه و آبادانی کشور، دفتری تحت عنوان دفتر نمایندگی جامعه مهندسان شهرساز در استان با رعایت مفاد ذیل تشکیل می گردد .
الف: شرایط تاسیس
ماده ۱ : تاسیس دفتر نمایندگی در هر استان و در شهر مرکز استان می باشد.
تبصره : رعایت مفاد اساسنامه و مصوبات وزارت کشور و استانداری ها در امور مرتبط با دفتر نمایندگی الزامی است .
ماده ۲ : برای تاسیس دفتر نمایندگی، وجود حداقل ۵ داوطلب عضویت از بین مهندسان شهرساز آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده ۸ اساسنامه جامعه باشند ضروری است .
تبصره : حداقل ۳ نفر از اعضای مؤسس باید عضو پیوسته اصلی باشند .
ب: هیات اجرائی
ماده ۳ : هر دفتر نمایندگی دارای هیاتی مرکب از ۳ عضو اصلی است که هیات اجرائی نامیده می شود .
تبصره : افراد داوطلب هیات اجرائی باید عضو پیوسته اصلی مطابق با ماده ۸ اساسنامه باشند .
تبصره : اعضائ هیات اجرائی پس از انتخاب با تصویب هیات مدیره مرکزی انتصاب می شوند .
ماده ۴ : ترکیب اعضائ هیات اجرائی دفتر نمایندگی شامل یک نفر مدیر اجرائی، یک نفر خزانه دار و یک نفر بازرس است .
تبصره : شرح وظایف هر یک از اعضای هیات اجرائی بر اساس دستورالعملی است که از طرف دفتر نمایندگی پیشنهاد و پس از تصویب هیات مرکزی ابلاغ می گردد .

ج : عرصه های فعالیت
ماده ۵ : هر دفتر نمایندگی پس از تاسیس و انتصاب هیات اجرائی، دارای وظایفی به شرح زیر است :
 • تعریف و معرفی عرصه های تخصصی جامعه شهرسازی و جذب متخصصین این رشته در سطح استان.
 • کمک و تلاش مؤثر در ارتقای کیفی طرح های شهرسازی از طریق حضور در کمیسیون های شهرسازی استان.
 • همکاری و پیشنهاد در تعیین حق الزحمه و اصلاح ضرایب منطقه ای خدمات شهرسازی در محدوده استان.
 • همکاری در انجام امور کارشناسی و سعی در هدایت صحیح امور مرتبط با حرفه شهرسازی شامل تفکیک اراضی، تغییر کاربری اراضی شهری و طرح انطباق ساختمانی .
 • تلاش در جهت برقراری ارتباط متقابل بین شهرسازان و تخصص های مرتبط در مطالعات شهری، منطقه ای.
 • همکاری و مشاوره با سازمانهای مختلف برنامه ریزی استان در عرصه برنامه ریزی فضائی و کالبدی.
 • حضور و همکاری مستمر و مؤثر با نهاد های صنفی مستقر در استان خصوصا نظام مهندسی ساختمان.
 • دفاع از حقوق حرفه ای متخصصان شهرساز و پیگیری آن از طریق مراجع ذیصلاح در سطح استان.
 • مشارکت با مراجع ذیربط استانی در خصوص تدوین، تکمیل و اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازی و ترویج قوانین و مقررات بر اساس شرایط هر منطقه.
 • تلاش در جهت رفع اختلافات بین مشاوران شهرساز و کارفرمایان از طریق حکمیت تخصصی.
 • تبلیغ و تلاش در افزایش درک عمومی شهرسازی از طریق جراید و رسانه جمعی.
 • پذیرش مقالت و ترجمه ها از کلیه صاحبنظران و ارائه آن به خبرنامه داخلی جامعه برای انتشار.
 • همکاری با مجامع علمی و دانشگاهی مستقر در استان و تبادل اطلاعات تخصصی.
 • کوشش در ارتقاء توان علمی، آموزشی و پژوهشی اشخاص حقیقی شاغل در حرفه شهرسازی از طریق برگزاری جلسات توجیهی و دوره های آموزشی.

د :  نحوه ارتباط دفتر نمایندگی با جامعه مرکزی
ماده ۶ : به منظور ارتباط مداوم بین جامعه مهندسان شهرساز و هر یک از دفاتر نمایندگی مستقر در استانها، موارد ذیل از طرف دفتر نمایندگی به جامعه اعلام میگردد :
 • ارسال کلیه مصوبات هیات اجرائی.
 • ارسال اطلاعات مربوط به اعضای دفتر نمایندگی و کلیه فارغ التحصیلان رشته های شهرسازی.
 • اخذ مدارک عضویت اعضای جدید و تجدید عضویت اعضای قبلی.
 • توزیع خبرنامه و کلیه مستندات منتشره از سوی جامعه.
 • هماهنگی با جامعه مرکزی در خصوص مسائلی که جنبه ملی داشته و در سطح کلان اثر گذار باشد.

ه : بودجه دفتر نمایندگی
ماده ۷ : معادل ۶۰ درصد از حق عضویت اعضای مستقر در هر استان، به دفتر نماینگی مربوط به آن استان اختصاص داده    می شود تا برای انجام هزینه های لازم به مصرف برساند.
تبصره : حق عضویت اعضاء توسط جامعه مرکزی اخذ و به ازای تعداد اعضای هر یک از دفاتر نمایندگی استانها به صورت سالیانه پرداخت می گردد.
ماده ۸ : دفتر نمایندگی می تواند مطابق با ماده ۲۲ اساسنامه جامعه مهندسان شهرساز، نسبت به جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت و… اقدام نماید.
این دستورالعمل مشتمل بر ۸ ماده در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۸ به تائید هیات مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران رسیده است.