اساسنامه

فصل اول : كليات و اهداف 

ماده 1 

نام : جامعه مهندسان شهرساز  جامعه است ( صنفي، علمي و تخصصي ) غير سياسي و غير انتفاعي كه در اين اساسنامه اختصاراً جامعه ناميده ميشود .
تبصره : متخصص شهرساز در اين اساسنامه به آن دسته از متخصصان اطلاق ميشود كه مدارك ليسانس يا بالاتر آنان در رشته اي : شهرسازي ( شهرسازي – برنامه ريزي شهري – طرح ريزي يا طراحي شهري – برنامه ريزي شهري و منطقه اي ) از طرف مراجع رسمي كشور مورد تاييد قرار گرفته باشد.

ماده 2 

محل جامعه : مركز اصلي جامعه در شهر تهران – خيابان طالقاني – خيابان موسوي – باغ هنر – خانه هنرمندان ايران
كد پستي 15837 – تلفن 8-88310457 واقع است .
تبصره : در صورت لزوم جامعه ميتواند با تصويب كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها در ساير شهرهاي كشور شعبه، دفتر يا نمايندگي داير نمايد .

ماده 3 

تابعيت : جامعه تابع جمهوري اسلامي ايران است و اعضاي آن التزام خود را، به قانون اساي و نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارند .

ماده 4 

مدت فعاليت جامعه از تاريخ تاسيس براي مدت نا محدودي ميباشد .

ماده 5 

اهداف جامعه
تبيين و تحكيم جايگاه شهرسازي در توسعه و آباداني كشور و پرداختن به كليه اقداماتي كه به اعتلاء ، شناسائي، حفظ و گسترش تخصص شهرسازي بيانجامد و حقوق متخصصين اين حرفه را تنظيم نمايد، تحقق اين اهداف در عرصه هاي زير صورت ميگيرد :
صنفي و تخصصي
حقوقي و قانوني
علمي و آموزشي
اجتماعي و فرهنگي
تبصره  اهداف تبعي در آئين نامه داخلي جامعه تبيين خواهد شد .

ماده 6 

طرح ها و برنامه ها و ساير اقداماتيكه در اساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه ها يا ساير سازمانهاي دولتي ارتباط دارد، پس از كسب موافقت وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيزبط به مرحله اجرا در خواهد آمد .
فصل دوم : شرايط و نحوه عضويت و انواع آن

ماده 7 

هر متخصص در رشته شهرسازي با شرايط زير ميتواند با تصويب هيات مديره به عضويت جامعه در آيد :
1. داشتن مدرك تخصصي مورد تاييد مراجع رسمي كشور ( فقط اعضاي پيوسته اصلي ) .
2. پذيرفتن مفاد اساسنامه .
3. محروم نبودن از حقوق قانوني .
4. داشتن حسن شهرت حرفه اي و اجتماعي .
5. پرداختن حق عضويت و حق ورودي .

ماده 8 

عضويت در جامعه :
جامعه داراي دو نوع عضو خواهد بود . 1- عضو پيوسته 2- عضو وابسته .
تعاريف :
1-1- عضو پيوسته :
1-2- عبارت است از عضوي كه در يكي از چهار تقسيم بندي ذكر شده در بند 1-2 قابل تشخيص بوده و مجمع عمومي جامعه ( عادي – فوق العاده ) با حضور آنان تشكيل شده و در اين مجامع بر مبناي وظايف تعريف شده در اساسنامه جامعه ، داراي حق راي خواهد بود .
1-3- عضو وابسته :
1-4- عبارت است از عضوي كه در يكي از چهار تقسيم بندي بند 2-2 قابل تشخيص بوده و از تمام مزاياي عضويت در جامعه به استثناي حق راي در مجمع عمومي جامعه ( عادي و فوق العاده ) برخوردار ميباشد .
2- انواع عضويت ها :
1-2- عضويت پيوسته :
1-1-2 – پيوسته اصلي :
شامل دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته شهرسازي ( شهرسازي – برنامه ريزي شهري، طرح ريزي شهري، برنامه ريزي شهري و منطقه اي ) كه مدارك تحصيلي آنان با تاييد مراجع رسمي كشور رسيده باشد .
2-1-2- پيوسته دانشگاهي :
شامل اعضاي هيات علمي دانشگاه ها كه داراي مدرك نحصيلي دكترا در رشته اي مرتبط با رسته شهرسازي بوده و تا زمان تشكيل جامعه ( 18/5/1376 ) حداقل ده سال تمام در دروس تخصصي شهرسازي به تدريس اشتغال داشته و تاليفات يا تحقيقاتي مفيد در زمينه شهرسازي به انجام رسانيده باشند .
3-1-2- پيوسته حرفه اي :
شامل دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته معماري كه تا زمان تشكيل جامع ( 18/5/1376 ) و به تشخيص هيات مديره داراي حداقل بيست سال تمام سابقه كار مفيد در حرفه شهرسازي بوده و آثار عملي و حرفه اي مفيد در شهرسازي داشته باشند .
4-1-2- پيوسته افتخاري :
شامل كليه اشخاصي كه به تشخيص هيات مديره، حاصل فعاليت آنان در عرصه هاي علمي يا عملي در پيشبرد اهداف شهرسازي و فرهنگ آن داراي مزايا و نتايج مؤثر و مفيري بوده و تلاش آنان در عرصه هاي ذكر شده موجب تحول ويژه اي شده باشد .
تبصره  : اعضاي هيات مديره ( اصلي و علي البدل ) بازرسان ( اصلي و علي البدل ) فقط از ميان اعضاي پيوسته اصلي انتخاب خواهند شد.
به عبارت ديگر مجمع عمومي ( متشكل از كليه اعضاي پيوسته ) با راي اكثريت خود اعضاي هيات مديره و بازرسان را از ميان دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي شهرسازي بر خواهند گزيد .
2-2 – عضويت وابسته :
1-2-2- وابسته دانشجوئي :
شامل كليه دانشجويان ايراني كه در مقاطع كارشناسي و بالاتر گرايش هاي شهرسازي به تحصيل اشتغال داشته باشند .
2-2-2- وابسته مرتبط :
شامل فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي و بالاتر در رشته هاي مرتبط با شهرسازي مانند معماري، جغرافيا و برنامه ريزي شهري، جغرافياي شهري و ناحيه اي، جامعه شناسي شهري، برنامه ريزي اجتماعي، برنامه ريزي اقتصادي، اقتصاد شهري، برنامهريزي روستائي، برنامه ريزي حمل و نقل، برنامه ريزي و طراحي محيط، طراحي مناظر، تاسيسات شهري و مديريت خواهد بود .
تبصره 1 : دانشجويان در حال تحصيل در گرايشهاي فوق مشروط بر ارائه مدارك و پرداخت حق عضويت مصوب، در صورت تقاضا ميتوانند به عنوان عضو وابسته مرتبط دانشجوئي جامعه پذيرفته شوند .
تبصره 2 : دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته هاي اقتصاد، جامعه شناسي، علوم اجتماعي، جمعيت شناسي، جغرافيا، تاريخ، حقوق، مديريت، تاسيسات، راه و ساختمان،برنامه ريزي و تحليل سيستمها در صورتيكه حداقل سه سال سابقه كار مفيد مرتبط با شهرسازي داشته باشند، ميتوانند با تصويب هيات مديره به عضويت وابسته مرتبط جامعه در آيند .
3-2-2- وابسته حقوقي :
شامل سازمانها، مؤسسات، شركتها و نهادها كه در زمينه حرفه اي، علمي، مطالعاتي و پژوهشي شهرسازي يا مرتبط با آن فعاليت دارند .
4-2-2- وابسته افتخاري :
شامل شخصيتهاي علمي داخل و خارج كشور كه مقام آنها در اعتلاء رشته و حرفه شهرسازي مؤثر و حائز اهميت باشد .
تبصره 1 : در مورد ساير رشته هايي كه به نحوي با شهرسازي مرتبط بوده و در اين مصوبه ذكري از آنها نشده است، هيات مديره تصميم خواهد گرفت .
پايان عضويت :
در هريك از موارد زير، عضويت اعضاء لغو ميگردد :
- استعفاي كتبي
- عدم پرداخت كامل حق عضويت سالانه
- اقدام مخالف با شئون علمي و حرفه اي
- فوت عضو
تبصره 1 : اقدام مخالف با شئون علمي و حرفه اي بر اساس گزارس يكي از اعضاء يا گزارش به هيات مديره مطرح و در هيات مديره بررسي خواهد شد .
تبصره 2 : تخلف يا عدم تخلف در تبصره 1 در هيات مديره بررسي و تشخيص داده خواهد شد . ضوابط آن را آئين نامه داخلي تعيين ميكند .

فصل سوم : اركان جامعه 

ماده 9 

1- مجمع عمومي
2- هيات مديره
3- بازرس يا بازرسان
الف ) مجمع عمومي

ماده 10 

مجمع عمومي عاليترين مرجع تصميم گيري در جامعه بوده و به صورت عادي يا فوقالعاده تشكيل ميشود .

ماده 11 

مجمع عمومي عادي با رعايت تشريفات مندرج در اين اساسنامه، سالي يك بار در ارديبهشت ماه تشكيل خواهد شد براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يك نفر اعضاي پيوسته و براي تصويب هر موضوعي، راي موافق اكثريت اعضاء حاضر ضرورت دارد . در صورتيكه در دعوت نخست تعداد حضار به حد نصاب نرسيد، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشكيل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت .
مجمع عمومي عادي ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيات مديره با يك سوم كل اعضاء پيوسته تشكيل گردد .

ماده 12 

وظايف مجمع عمومي عادي :
1- انتخاب اعضاء هيات مديره و بازرس يا بازرسان
2- استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس يا بازرسان
3- تعيين خط مشي كلي جامعه
4- بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره
5- تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه جامعه
6- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي جامعه

ماده 13 

مجمع عمومي فوق العاده با رعايت تشريفات اعلام در روزنامه رسمي مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشكيل خواهد شد :
1- با در خواست هيات مديره يا بازرس ( بازرسان )
2- با درخواست يك سوم از اعضاء پيوسته جامعه
تبصره 1 : دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسيد .
تبصره 2 : مجمع عمومي فوق العاده براي رسميت همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت .
تبصره 3 : تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
تبصره 4 : در صورت تشخيص و دستور وزارت كشور جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اقدام ميشود .

ماده 14 

وظايف مجمع عمومي فوق العاده
1- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
2- بررسي و تصويب انحلال جامعه
3- عزل هيات مديره
تبصره : عزل هيات مديره بايد با اطلاع و موافقت وزارت كشور در دستور كار مجمع فوق العاده قرار گيرد .

ماده 15 

مجامع عمومي عادي و فوقالعاده توسطس هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره ميشود .
تبصره : اعضاي هيات رئيسه با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد .
هيات مديره

ماده 16 

جامعه داراي هيات مديره اي مركب از « 7 » نفر عضو اصلي و « 2 » نفر عضو علي البدل خواهد بود .
تبصره 1 : اعضاي هيات مديره بايد داراي شرايط زير باشند :
عضويت پيوسته اصلي جامعه
دارا بودن حداقل 5 سال سابقه كار مفيد در زمينه شهرسازي به تشخيص هيات مديره قبلي .
تبصره 2 : شعبات جامعه در مراكز استانها توسط هياتي مركب از « 3 » نفر كه از سوي اعضاء شعبه انتخاب و با تصويب هيات مديره مركزي انتصاب ميشوند، اداره خواهد شد . اعضاء اين هياتها طبق دستورالعمل هيات مديره مركزي فعاليت خواهند نمود، حد نصاب تاسيس شعبه « 15 » نفر عضو ميباشد كه در صورت عدم حصول آن، ميتوان دفتر يا نمايندگي داير نمود .
تبصره 3 : جلسات هيات مديره با حضور پنج نفر اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء موافق معتبر خواهد بود .
تبصره 4 : اعضاء هيات مديره حداكثر يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه دار و يك نفر دبير را انتخاب خواهند نمود . حدود اختيارات آنها را آئين نامه داخلي مشخص مينمايد . هيات مديره ميتواند هر يك از آنها را از سمت هاي مذكور عزل كند .
تبصره 5 : شركت اعضاي هيات مديره در جلسات آن ضروري است . غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متنادب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
تبصره 6 : در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هريك از اعضاي اصلي هيات مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .
تبصره 7 : هيات مديره علاوه بر جلساتي كه به طور مرتب و حداقل 15 روز يك بار تشكيل خواهد داد، بنا بر ضرورت با دعوت كتبي يا شفاهي رئيس يا نايب رئيس و يا دبير تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشكيل جلسه حداقل سه روز خواهد بود .

ماده 17 

مجمع عمومي، هيات مديره را براي مدت « 3 » سال انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد اعضاي هيات مديره براي دوره هاي بعدي بلا مانع بوده و هيات مديره موظف است ظرف حداكثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود، انتخابات هيات مديره جديد را با هماهنگي وزارت
كشور برگزار نموده و نتيجه را يك هفته قبل از پايان تصدي خود به وزارت كشور اعلام نمايد .

ماده 18 

هيات مديره نماينده قانوني جامعه مهندسان شهرساز ايران بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل ميباشد :
1- حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول
2- رسيدگي به حسابهاي جامعه
3- پرداخت ديون و وصول مطالبات
4- اجراي مصوبات مجمع عمومي
5- افتتاح حساب در يكي از بانكها
6- انجام تشريفات قانوني تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم
7- تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آنان
8- قطع و فصل دعاوي از طريق سازش
9 - در صورت اقتضاء، تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي يا حق توكيل
به طور كلي هيات مديره ميتواند هر اقدام ويا معامليه اي را كه ضر.ري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي ميباشد به نام جامعه انجام دهد .
تبصره 1 : جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه، اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت حدود موضوع جامعه دارا ميباشد .
تبصره 2 : كليه اسناد و ادراق بهادار و تعهد آور با امضاي رئيس هيات مديره يا نايب رئيس و خزانه دار با مهر جامعه مهندسان شهرساز ايران معتبر خواهد بود .
تبصره 3 : هيات مديره ميتواند از بين خود يا اعضاي پيوسته اصلي يك نفر را به مديريت اجرائي جامعه انتخاب نموده و حدود اختيارات او را مشخص نمايد .
مدير اجرائي در حدود اختياراتي كه از طرف هيات مديره به وي تفويض ميگردد نماينده جامعه محسوب شده و از طرف جامعه حق امضاء دارد .

تبصره 4 : دوره مديريت اجرائي در هر دوره از هيات مديره تجديد خواهد شد .
تبصره 5 : هيات مديره ميتواند از بين اعضاء واجد شرايط و در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت كشور، كميته هاي تخصصي جامعه را تشكيل دهد .
تبصره 6 : آئين نامه اجرائي اين اساسنامه بعد از تصويب هيات مديره و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود .
بازرسان

ماده 19 

مجمع عمومي عادي جامعه « يك » نفر را به عنوان بازرس اصلي و « يك » نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال و با هماهنگي وزارت كشور انتخاب خواهد نمود .
تبصره : انتخاب مجدد بازرس اصلي يا بازرس علي البدل بلا مانع است .

ماده 20 

وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است :
1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي جامعه و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .
2- مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملكرد جامعه براي اطلاع مجمع عمومي .
3- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه مجمع عمومي .

ماده 21 

كليه اسناد و مدارك جامعه اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط توسط هيات مديره جامعه بايد براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد .
فصل چهارم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 22 

بودجه جامعه از طريق جمع آوري هدايا، اعانات، قبول وصيت، وقف و در آ'د حاصل از انجام امور تحقيقاتي و مطالعاتي و آموزشي در زمينه شهرسازي و نيز حق عضويت اعضاء تامين ميگردد .

ماده 23 

درآمد و هزينه هاي جامعه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي براي بررسي كميسيون ماده 10 قانون احزاب و جمعيتها ارائه خواهد شد .
تبصره 1 : كليه دفاتر مالي جامعه در مواقع مراجعه ماموران مالياتي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 : سال مالي جامعه منطبق با سال هجري بوده و همواره به پايان آن ختم ميشود .
تبصره 3 : كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي « جامعه » در حساب مخصوصي به نام جامعه ازد يكي از بانك هاي رسمي كشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري خواهد شد .

ماده 24 

كليه مدارك رسمي جامعه، پرونده ها و نوشته هاي رسمي در دفتر مركزي جامعه نگهداري ميشود . مكاتبات رسمي جامعه به امضاء رئيس هيات مديره و در غياب او نايب رئيس هيات مديره و مهر جامعه خواهد بود .
تبصره : مصويات و صورتجلسات هيات مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ جلسات، ثبت و به امضاي اعضاء ذيربط خواهد رسيد .

ماده 25

هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه و اعضاء هيات مديره در صورتي معتبر است كه با تصويب كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها باشد .
تبصره : محل جامعه و اقامتگاه اعضاء هيات مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به اطلاع وزارت كشور برسد و ماداميكه اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود .

ماده 26 

جامعه داراي مهر و آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيات مديره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت كشور تهيه و استفاده خواهد شد .
تبصره : هيات مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم جامعه مسئوليت قانوني دارد .

ماده 27 

انتشار هرگونه نشريه پس از كسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامي و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام ميشود .

ماده 28 

با توجه به اينكه جامعه ماهيتاً غير تجاري ميباشد نميتواند اعمال تجاري و اعتباري انجام دهد .
تبصره 1 : جامعه مجاز است كه به منظور گسترش فعاليتهاي جاري و آينده خود از قبيل تامين مكان و تجهيزات مورد نياز در زمينه آموزشي و مطالعاتي و تحقيقاتي مختلف شهرسازي قرارداد منعقد نمايد . آئين نامه اجرائي آن توسط هيات مديره تهيه و در مجمع عمومي تصويب خواهد شد .

ماده 29 

انحلال جامعه :
در صورت انحلال جامعه، مجمع عمومي فوق العاده هيات منصفه اي انتخاب و اين هيان موظف خواهد بود زير نظر كميسيون ماده 10 احزاب پس از اداء ديون و وصول مطالبات جامعه نسبت به واگذاري اموال و املاك به يكي از مراكز آموزشي يا پژوهشي شهرسازي داخل كشور اقدام نمايد . هيات مذكور موظف است يك نسخه از شرح كامل آن را جهت بررسي به كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها ارسال دارد .

ماده 30 

اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 30 ماده و 35 تبصره در مجمع عمومي فوق العاده اين جامعه در تاريخ 21/7/1377 به تصويب رسيده و سپس توسط كميسيون ماده 10 قانون احزاب در جلسه مورخ  به تصويب رسيد .