هیات مدیره

هشتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس جامعه مهندسان شهرساز ایران، در تاریخ شنبه هفدهم شهریورماه ٩٧، با حضور نمایندگان وزارت كشور و اعضای پیوسته اصلی جامعه در محل سالن اجتماعات جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد. مطابق با اساسنامه مصوب «جامعه مهندسان شهرساز ایران» و با تأیید نمایندگان وزارت كشور، اعضای هیئت‌مدیره شامل هفت عضو اصلی، دو عضو علی‌البدل، همچنین بازرسان جامعه شامل یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از میان اعضای پیوسته اصلی داوطلب و با رأی حاضران در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی جامعه انتخاب شدند. براین اساس نتیجه انتخابات به ترتیب آرا، مطابق با اساسنامه جامعه و پس از تأیید نمایندگان وزارت كشور، به شرح ذیل اعلام می‌شود:

هیات مدیره بازرس (احمد سعیدنیا (رئیس (طاها عارف‌نیا (بازرس اصلی (نویدسعیدی‌رضوانی(نایب رئیس (فاضل چاسبی (بازرس علی‌البدل (مهرناز بیگدلی (دبیر (فریده کول‌آبادی (خزانه‌دار الهام امینی محمد مزینانی بهراد فرمهینی فراهانی (ابوالفضل قمشه (عضو علی‌البدل (شیرزاد یزدانی (عضو علی‌البدل