اعضا

انواع عضويت ها: 
  •  عضويت پيوسته : 
  1. پيوسته اصلی : شامل دارندگان مدارک تحصيلی کارشناسی و بالاتر در رشته شهرسازی (شهرسازي، برنامه ريزی شهري، طرح ريزی شهري، برنامه ريزی شهری و منطقه اي) که مدارک تحصيلی آنان به تأييد مراجع رسمی کشور رسيده باشد. 
  2.  پيوسته دانشگاهی : شامل اعضای هيأت علمی دانشگاه ها که دارای مدرک تحصيلی دکترا در رشته های مرتبط با رشته شهرسازی بوده و تا زمان تشکيل جامعه (18/5/1376) حداقل 10 سال تمام در دروس تخصصی شهرسازی به تدريس اشتغال داشته و تأليفات يا تحقيقاتی مفيد در زمينه شهرسازی به انجام رسانيده باشند. 
  3.  پيوسته حرفه ای : شامل دارندگان مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته معماری که تا زمان تشکيل جامعه (18/5/1376) و به تشخيص هيأت مديره دارای حداقل بيست سال تمام سابقه کار مفيد در حرفه شهرسازی بوده و آثار عملی و حرفه ای مفيد در شهرسازی داشته باشند. 
  4. پيوسته افتخاری : شامل کليه اشخاصی که به تشخيص هيأت مديره، حاصل فعاليت آنان در عرصه های علمی يا عملی در پيشبرد اهداف شهرسازی و فرهنگ آن دارای مزايا و نتايج مؤثر و مفيدی بوده و تلاش آنان در عرصه های ذکر شده موجب تحول ويژه ای شده باشد. 
* اعضای هيأت مديره (اصلی و علی البدل) و بازرسان (اصلی و علی البدل) فقط از ميان اعضای پيوسته اصلی انتخاب خواهند شد. به عبارت ديگر مجمع عمومی (متشکل از کليه اعضای پيوسته) با رأی اکثريت خود اعضای هيأت مديره و بازرسان را از ميان دارندگان مدارک تحصيلی کارشناسی و بالاتر در رشته های شهرسازی بر خواهند گزيد. 


  • عضويت وابسته 
  1. وابسته دانشجويي: شامل کليه دانشجويان ايرانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر گرايش های شهرسازی به تحصيل اشتغال داشته باشند. 
  2. وابسته مرتبط: شامل فارغ التحصيلان مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های مرتبط با شهرسازی مانند معماري، جغرافيا و برنامه ريزی شهري، جغرافيای شهری و ناحيه اي، جامعه شناسی شهري، برنامه ريزی اجتماعی ، برنامه ريزی اقتصادي، افتصاد شهري، برنامه ريزی روستايي، برنامه ريزی حمل و نقل، برنامه ريزی و طراحی محيط ، طراحی مناظر، تأسيسات شهری ، مديريت شهری خواهد بود. 
  3. وابسته حقوقي: شامل سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادها که در زمينه های حرفه اي، علمي، مطالعاتی و پژوهشی شهرسازی يا مرتبط با آن فعاليت دارند. 
  4. وابسته افتخاري: شامل شخصيت های علمی داخل و خارج کشور که مقام آنها در اعتلاء رشته و حرفه شهرسازی مؤثر و حايز اهميت باشد. 
دانشجويان در حال تحصيل در گرايش های فوق مشروط بر ارايه مدارک و پرداخت حق عضويت مصوب، در صورت تقاضا می توانند به عنوان عضو وابسته مرتبط دانشجويی جامعه پذيرفته شوند. 
دارندگان مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های اقتصاد، جامعه شناسي، علوم اجتماعي، جمعيت شناسي، جغرافيا، تاريخ، حقوق، مديريت، تأسيسات راه و ساختمان، برنامه ريزی و تحليل سيستم ها در صورتی که حداقل سه سال سابقه کار مفيد مرتبط با شهرسازی داشته باشند، می توانند با تصويب هيأت مديره به عضويت وابسته مرتبط جامعه در آيند.