كميسيونهای تخصصی

آئين نامه داخلی كميسيونهای تخصصی جامعه مهندسان شهرساز

الف : ساختار كميسيون 

اركان هر كميسيون به قرار زير است : 
1- رئيس 
2- نايب رئيس 
3- دبير
4- نماينده هيات مديره 
5- اعضاء 

شرح وظايف، مسئوليت ها و اختيارات هر يك از اركان كميسيونها 
وظايف رئيس كميسيون 
- اداره جلسات كميسيون . 
- ارجاع وظايف و كارهاي محوله به كميسيون به اعضاء . 
- شركت در جلسات هماهنگي با رؤساي ساير كميسيونها . 
- تنظيم نتايج جلسات كميسيون و ارائه آن به نماينده هيات مديره جهت طرح در هيات مديره . 
- تنظيم دستور جلسات كميسيون . 
- دريافت تقاضاهاي پذيرش عضويت جديد و طرح آنها در جلسه كميسيون . 
- پيگيري تصميمات كميسيون تا مرحله اجرا . 
- معرفي يكي از اعضاء كميسيون براي شركت در جلسه هيات مديره حسب مورد جهت توجيه و دفاع از مصوبات كميسيون . 
- تدوين برنامه سالانه كميسيون . 

وظايف نايب رئيس كميسيون 
- نايب رئيس كليه وظايف رئيس كميسيون را در غياب ايشان دارا مي باشد . 

وظايف دبير كميسيون 
- تنظيم صورت جلسات كميسيون و به امضاي اعضاء رسانيدن آن .
- پي گيري كارهاي محوله به اعضاء كميسيون . 
- اطلاع دادن به اعضاء در مورد شركت در جلسات فوق العاده كميسيون . 
- ارسال صورت جلسات به دبيرخانه هيات مديره . 

وظايف نماينده هيات مديره 
- شركت در جلسات كميسيون . 
- ابلاغ تصميمات و وظايف محوله از سوي هيات مديره به كميسيون .

ب ) شرح وظايف كميسيون ها 

- چار چوب كلي به شرح خبرنامه شماره (2) مورخ پائيز 1376 . 
- وظايفي كه از طرف هيات مديره محول خواهد گرديد. 
تبصره (1) : در شروع هر سال كميسيونها شرح وظايف خود را تدقيق، تكميل، اولويت بندي و زمانبندي نموده و مراحل اجراي هر يك را تدقيق و نهايتاً به تصويب هيات مديره خواهند رساند . 
تبصره (2) : در شروع هر سال كميته اي متشكل از رؤساي 4 كميسيون و 1 نماينده از هيات مديره تشكيل و نسبت به وظايف مشترك يا هم پوشي وظايف كميسيونها اتخاذ تصميم كرده و جهت تصويب نهائي به هيات مديره خواهند رساند . 

ج) عضويت در كميسيونها 

تشكيل هر كميسيون منوط به حد اقل 7 نفر عضو خواهد بود. حداكثر تعداد اعضاء در شرايط حاضر 15 نفر تعيين مي شود 
با رعايت اولويت اعضاء پيوسته هر يك از اعضاء جامعه با شرايط زير مي توانند به عضويت كميسيونها در آيند : 
1- محرز شدن شرايط عضويت و دريافت كارت عضويت 
2- گذشتن حداقل يك سال از عضويت در جامعه
3- ساير شرايط تعيين شده در هر كميسيون ( بسته به تصويب آن در كميسيون مربوطه )

شرايط و ترتيب عضويت به قرار زير خواهد بود : 
1- ارائه در خواست كتبي به دبير كميسيون مربوطه . 
2- طرح در خواست فرد در يك جلسه رسمي كميسيون . 
3- موافقت كميسيون با عضويت متقاضي . 
4- ثبت نام متقاضي در دفتر عضويت كميسيون و تكميل فرم عضويت . 

شرايط لغو عضويت به قرار زير ممكن خواهد بود : 
1- عدم شركت در 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه غير متوالي بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي . 
2- عدم رعايت ضوابط و مقررات جامعه و كميسيون مربوطه . 
3- عدم انجام امور محوله بدون عذر موجه و بي اطلاع قبلي . 

د) ترتيب و ضوابط تشكيل جلسات 

- جلسات كميسيون هر دو هفته يك بار برگزار و حسب مورد بر اساس تصميم و هماهنگي قبلي جلسه فوق اللعاده برگزار      مي گردد . 
- حداقل تعداد لازم جهت تشكيل جلسات 3 نفر خواهد بود اما تشكيل جلسه منجر به تصويب و تصميم گيري حضور حداقل 3/2 اعضاء ضروري است . 
- مبناي تصويب و اخذ تصميم پس از بحث اقناعي راي اكثريت و حداقل نصف + يك اعضاء حاضر در جلسه تصميم گيري است . 

- تصميمات اتخاذ شده بر حسب مورد بايستي شامل موارد زير باشد : 
الف) زمانبندي و اولويت بندي 
ب) مكانيزم و نحوه اجرا 
ج) مجري / جريان 
د) بودجه / هزينه مورد نياز 

- اداره جلسه زير نظر رئيس كميسيون/ نايب رئيس و يا به انتخاب ايشان خواهد بود . 
- دستور كار هر جلسه به پيشنهاد اعضاء و اكثريت در جلسه قبلي تعيين و در جلسه بعدي اصلاح خواهد شد .
- جلسات بر اساس دستور كار/ محور مذاكرات تعيين شده در جلسه قبلي اداره خواهد شد كه در هر جلسه توسط دبير جلسه قرائت خواهد شد كه در صورت نياز با توجه به الويت هاي جاري دستور جلسه اصلاح خواهد شد.
- اداره جلسه براساس برنامه زمانبندي و اولويت بندي شده مسئول اداره جلسه بر مبناي موارد فوق خواهد بود . 
- در صورتيكه يكي لز محور هاي بحث جلسه در زمان تعيين شد ( با نوسان مشخصي ) به نتيجه نرسد بر اساس تصميم اكثريت جلسه موضوع به جلسه ديگري احاله خواهد شد . 
- نتيجه مذاكرات و مباحث جلسه بايستي در يك دفتر مجزا صورت جلسه شده و توسط كليه حاضرين امضاء گردد . 

ه) نحوه ارتباط كميسيونها با يكديگر 

جهت بحث و تبادل نظر پيرامون برنامه كار كميسيونها، پيگيري هاي مشترك و احياناً تداخل حوزه هاي كار كميسيونها و موارد مشابه جلسه اي با حضور رئيس/ نايب رئيس كميسيونهاي چهارگانه هر سه ماه يك بار ( چهار بار در سال ) برگزار و نتيجه و تصميمات به تصويب هيات مديره خواهد رسيد و پس از تصويب، ملاك عمل كميسيونها خواهند بود . 
جهت پيگيري هاي مشترك و ارتباط كميسيونها در طول دوره فعاليت، دبيران كميسيونهاي چهارگانه ارتباط و هماهنگي لازم را برقرار خواهند كرد . 

و) نحوه ارتباط با هيات مديره 

- ماهيانه يك بار رئيس/ نايب رئيس هر كميسيون نتيجه كار، تصميمات و برنامه زمانبندي و اولويت بندي شده كميسيون را در يك جلسه هيات مديره مطرح خواهند كرد . 
- برنامه كار و تصميمات كميسيونها پس از تصويب هيات مديره لازم الاجرا خواهد بود . 
وظايف محوله از طرف هيات مديره از طريق دبير به رياست كميسيون ها اعلام خواهد شد و مسئوليت پي گيري و اعلام نتيجه با رؤساي كميسيونها است .