تاریخچه روز جهانی شهرسازی در ایران

سال محل برگزاری شعار سال پیشکسوتان حاضر بیانیه
اول 1383 دانشگاه تربیت مدرس
دوم 1384 خانه هنرمندان ایران آقای مهندس فریور صدری
سوم 1385 خانه هنرمندان ایران خانم دکتر گیتی اعتماد
چهارم 1386 جامعه مهندسان مشاور ایران شهرساز، جامعه و رسالت حرفه ای آقای مهندس احمد سعید نیا 10 ماده
پنجم 1387 جامعه مهندسان مشاور ایران مدیریت شهرسازانه : تحقق پذیری و طرح های شهری آقای مهندس محمود توسلی 14 ماده
ششم 1388 جامعه مهندسان مشاور ایران شهرسازی : قانونمداری و حقوق شهروندی آقای دکتر حمید ماجدی
آقای دکتر جهانشاه پاکزاد
آقای مهندس سهراب مشهودی
14 ماده
هفتم 1389 تالار ایوان شمس شهرسازی و ارتقاء کیفیت محیط خانم دکتر زهره عبدی دانشپور
آقای دکتر علی نوذر پور
آقای مهندس عباس فرخ زنوزی
15 ماده
هشتم 1390 تالار ایوان شمس احراز جایگاه شایسته شهرسازی در کشور آقای دکتر اسماعیل شیعه
آقای مهندس ابوالفتح سپانلو
قای دکتر پرویز پیران - جامعه‌شناس
نهم 1391 تالار ایوان شمس شهر آینده، اعتلای کیفیت زندگی شهری آقای دکتر حبیبی
آقای مهندس مساح زاده
آقای دکتر رسول برزگر
دهم 1392 تالار ایوان شمس حول گفتمان شهرسازی، از دولت محوری به شهروند مداری آقای دکتر فیروز صرافی
آقای مهندس آرپیار پطروسیان آبرامیان
آقای مهندس حمید میریان
در حوزه مرتبط آقای دکتر زنجانی
15 ماده
یازدهم 1393 تالار ایوان شمس به سوی شکوفائی شهری، کارافرینی و خلاقیت حوزه مدیریت اجرائی آقای دکتر محمد علی کامروا
حوزه حرفه آقای دکتر محمد عدالتخواه
حوزه دانش نظری آقای دکتر کریم حسین زاده دلیر
حوزه مرتبط خانم دکتر مینو رفیعی
دوازدهم 1394 فرهنگسرای اندیشه بازآفرينی شهری با رويكرد ارزشگرا با هدف نهادينه کردن مفهوم کيفيت در حيات مطلوب شهرهای كشور
سیزدهم 1395 جامعه مهندسان مشاور ايران گفتگوي جهاني، برنامه ريزي محلي
چهاردهم 1396 تالار ایوان شمس شهرسازی، سلامت‌عمومی، اعتلای‌زندگی دکتر محمدسعید ایزدی
پانزدهم 1397 تالار ایوان شمس