۱۳۸۷ آبان ۲۵, شنبه

شهرسازان بايد به مردم يادآور شوند كه زندگي در "شهر خوب" حق آنهاست

مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران در بيانيه اي كه به مناسبت روز جهاني شهرسازي صادر كرده است، زندگي در سکونت‌‏گاه هائي زيبا، سالم، کارآمد، با امکان تامين اشتغال براي همه، سرپناه و مسکن مناسب، محيط زيست سالم و پايدار و روابط اجتماعي پويا و انساني است را حق هر ايراني دانسته و معتقد است شهرسازان بايد تأمين اين حق را براي مردم ممکن سازند.
در اين بيانيه آمده است: شهرسازان بايد با برنامه ريزي و طراحي صحيح که بر مبناي نگاهي واقعبينانه به تحولات اقتصادي - اجتماعي و کالبدي شکل گرفته، هدف زندگي در "شهر خوب" را دستيافتني سازند، و به شهروندان امکان زندگي در شهرهايي شايسته شأن انسانيشان را بدهند.
شهرسازان بايد به مردم يادآور شوند که زندگي‌‏کردن در "شهر خوب" حق آنهاست و به راههاي مختلف آنها را با ويژگيهاي "شهر خوب" آشنا سازند و به آنها بياموزند اين "حق" را چگونه بخواهند و ايشان را براي زندگي در "شهرخوب" ارتقاء دهند.
شهرسازان بايد مدافع مردم در دستيابي به حقشان براي زندگي در شهرهاي خوب باشند بويژه در حوزه‌‏هايي که امکان حضور ندارند، يا بطور تخصصي قادر به ورود به بحث براي دفاع از حقوقشان نيستند. شهرسازان اين‌‏کار را بايد به عنوان حاميان شهروندي به انجام رسانند. اين امر با توجه به فقدان نهادهاي مردمي مدافع حقوق شهروندي و تشکيلات مردم نهاد (NGOها) اهميت بيشتري مي‌‏يابد.
به اشتراک بگذارید