۱۳۸۷ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، "طراحي فضاي شهري" به مجموعه طرح‌هاي شهرسازي اضافه گرديد

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 7/5/1387، به استناد ماده 53 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري کشور در ذيل ماده يک از فصل يکم مصوبه مذکور، تعريفي را تحت عنوان " طراحي فضاي شهري" تصويب و به انواع طرح‌ها اضافه نموده است.
بر اساس اين مصوبه، "طراحي فضاي شهري" عبارت است از طرحي که براي ساماندهي به عرصه‌هاي عمومي شهر، شامل محورها («خيابان‌ها» خيابان‌ها با مقياس‌هاي محله‌اي کلان محله‌اي (ناحيه شهري) و شهري و با شخصيت کارکردي (کاراکتر) تفرجي، تفريحي، تجاري ـ عبوري و ... )، («ميادين» ميادين با مقياس‌هاي محله‌اي، کلان‌محله‌اي (ناحيه شهري)، شهري، ملي و بين‌المللي، با شخصيت کارکردي (کاراکتر) تفرجي، تفريحي، تجاري، تشريفاتي، حکومتي و ...) پهنه‌ها و بافت‌هاي اصيل، ارزشمند و خاطره‌انگيز شهري و به منظور احياء و ارتقاء کيفي محيط و تداوم معماري ارزشمند فرهنگي ـ تاريخي و بروز تعاملات اجتماعي و تنظيم جريان حيات مدني مبتني بر اصالت‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي ـ طبيعي و تاريخي تهيه مي‌شود.
نحوه بررسي و تصويب اين طرح‌ها مطابق ماده 9 از فصل دوم (نحوه بررسي و تصويب طرح‌ها و مقررات شهرسازي و معماري) خواهد بود.
به اشتراک بگذارید